Земельні аукціони

ДП «Черкаський інститут землеустрою» проводить  земельні аукціони, виконує комплекс робіт необхідний для підготовки лоту (розробка документації із землеустрою, нормативна грошова оцінка земельної ділянки, інше). Увага на час карантину документы приймаються лише в електронному виглядi або поштовим вiдправленням. З детялями можна ознайомитись тут 

 

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказом Державного підприємства
«Черкаський науково-дослідний
та проектний інститут землеустрою»
№ 7 від 15.01.2018

 

 

ПРАВИЛА

проведення земельних торгів у формі аукціону Державним підприємством
«Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»
з продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності
або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису)

 

 

Загальні положення

 

Ці Правила розроблено відповідно до Конституції України, Закону України  «Про оренду землі», Земельного кодексу України, Господарського та Цивільного кодексів України та інших актів діючого законодавства України, Статуту ДП «Черкаський інститут землеустрою» зареєстрованого у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 24.10.2017, код пошуку № 242218875652, Ліцензії серія АГ № 583132 виданої Державним комітетом України із земельних ресурсів  18.03.2011, з метою організації господарської діяльності Державного підприємства «Черкаський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» у частині проведення земельних торгів (аукціонів) з продажу земельних ділянок та прав на земельні ділянки (оренди, суперфіцію, емфітевзису), а також дотримання вимог діючого законодавства України щодо вчинення правочинів та доручення повноважень вчинення таких правочинів суб’єктами господарської діяльності.

 

1. Ці Правила визначають процедуру підготовки, організації та проведення земельних торгів у формі аукціону (далі - аукціон) для продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або прав на них (оренда, суперфіцію, емфітевзису), крім земельних ділянок, що не підлягають продажу відповідно до чинного законодавства.

2. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають таке значення:

земельні торги — це врегульований нормами чин­ного земельного, цивільного, господарського законодавства України порядок продажу на конкурентних засадах Покупцеві вільних від будівель і споруд земельних ділянок та продажу права оренди таких земельних ділянок.

аукціон - форма проведення земельних торгів, за якою об'єкт торгів продається учаснику, що запропонував за нього найвищу ціну, яка фіксується у ході проведення торгів ліцитатором та вказується в Протоколі проведення земельного аукціону;

виконавець – суб'єкт господарювання, який має ліцензію на проведення земельних торгів та уклав з організатором земельних торгів договір про їх проведення;

організатор – фізична або юридична особа - власник земельної ділянки, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію права державної чи комунальної власності на земельні ділянки, які уклали з виконавцем земельних торгів договір про проведення земельних торгів.

потенційний учасник – фізична або юридична особа, яка бажає прийняти участь   у земельних торгах;

учасник – фізична або юридична особа, яка подала виконавцю земельних торгів документи, зазначені в частині сьомій статті 137 Земельного кодексу України, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, зареєстрована у книзі реєстрації учасників земельних торгів, уклала з виконавцем Угоду про умови участі у земельних торгах у формі аукціону і відповідно до закону може набувати право власності чи користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги.

переможець - особа з числа учасників, яка у ході аукціону запропонувала найбільшу ціну за лот;

ліцитатор - фізична особа, яка має кваліфікаційне свідоцтво ліцитатора (аукціоніста) з проведення земельних торгів та безпосередньо проводить земельні торги (аукціон);

відповідальна особа за організацію та проведення земельних торгів – працівник ДП «Черкаський інститут землеустрою», який здійснює прийом та розгляд документів, що надійшли від претендентів на участь у земельних торгах (аукціонів) з продажу земельних ділянок та прав на земельні ділянки (оренди, суперфіцію, емфітевзису);

комісія по розгляду документів претендентів на участь у земельних торгах – розглядає документи подані претендентами на участь у земельних торгах, у яких відповідальною особою за організацію та проведення земельних торгів встановлено недоліки, які виходять за межі статті 137 Земельного кодексу України та пункту 25 цих Правил.

крок аукціону - мінімальна надбавка, на яку в ході аукціону здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни лота. Розмір кроку аукціону встановлюється організатором;

лот - об'єкт земельних торгів із якісними та кількісними характеристиками,  що виставляється для продажу на земельних торгах (аукціоні);

стартова ціна - ціна, з якої розпочинається продаж лота на  земельних торгах (аукціоні).

3. Земельні торги проводяться у формі аукціону, за результатами проведення якого укладається договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки  з учасником (переможцем) земельних торгів, який запропонував найвищу ціну за земельну ділянку, що продається, або найвищу плату за користування нею, зафіксовану в ході проведення земельних торгів.

4. Продаж земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) здійснюється виключно на земельних торгах, крім випадків, встановлених частинами другою і третьою статті 134 Земельного кодексу України.

На земельних торгах не може бути використане переважне право купівлі.

Продаж земельних ділянок, що перебувають у приватній власності, або прав на них (оренди, суперфіцію, емфітевзису) може здійснюватися на земельних торгах виключно  з ініціативи власників земельної ділянки. У такому разі земельні торги регулюються положеннями Земельного кодексу України, якщо інше не передбачено законом чи договором з виконавцем земельних торгів.

5. Організатором земельних торгів є фізична або юридична особа - власник земельної ділянки, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, що здійснює реалізацію права державної чи комунальної власності на земельні ділянки, які уклали з виконавцем земельних торгів договір про проведення земельних торгів.

Виконавцем земельних торгів є суб'єкт господарювання, який уклав з організатором земельних торгів договір про їх проведення.

Учасником земельних торгів є фізична або юридична особа, яка подала виконавцю земельних торгів документи, зазначені в частині сьомій статті 137 Земельного кодексу України та п. 25 цих Правил, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, зареєстрована у книзі реєстрації учасників земельних торгів і відповідно до закону може набувати право власності чи користування земельною ділянкою, яка виставляється на земельні торги.

6. Проведення земельних торгів щодо земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них здійснюється за рішенням організатора земельних торгів, у якому зазначаються:

а) перелік земельних ділянок або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами;

б) стартова ціна лота;

в) строк та інші умови користування земельною ділянкою у разі набуття права користування земельною ділянкою на земельних торгах;

г) особа, уповноважена організатором земельних торгів на укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, яка або право на яку виставляється на земельні торги.

7. Земельні торги проводяться відповідно до договору між організатором земельних торгів та їх виконавцем. Фінансування організації та проведення земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або їх виконавцем відповідно до договору, укладеного між ними.

Витрати (видатки), здійснені організатором або виконавцем земельних торгів  на їх проведення, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів.

Після опублікування оголошення про проведення земельних торгів виконавець може відмовитися від договору лише у випадках, якщо проведення земельних торгів стало неможливим з незалежних від нього причин.

8. Винагорода виконавцю земельних торгів, яку встановлює організатор земельних торгів, складається з видатків на організацію та проведення земельних торгів і прибутку виконавця.

Винагорода виконавця земельних торгів встановлюється у розмірі 5 відсотків ціни, за якою здійснюється купівля-продаж земельної ділянки, або 50 відсотків річної плати  за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), але не більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот.

9. Розмір реєстраційного внеску визначається виконавцем і не може перевищувати 50 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на дату публікації оголошення про проведення земельних торгів.

10. Розмір гарантійного внеску за лотом становить 5 відсотків стартової ціни продажу земельної ділянки або стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису).

11. Реєстраційний та гарантійний внески сплачуються учасниками земельних торгів на окремі рахунки виконавця земельних торгів, відкриті в банку.

12. Сплачені суми реєстраційних внесків поверненню не підлягають, крім випадку, визначеного частиною третьою статті 138 Земельного кодексу України.

13. Сплачені суми гарантійних внесків (крім випадків, визначених частиною п'ятою статті 138 Земельного кодексу України) повертаються виконавцем земельних торгів усім учасникам земельних торгів, які не були визнані переможцями, протягом трьох банківських днів з дня проведення земельних торгів.

14. Умови, оголошені перед проведенням земельних торгів, не підлягають зміні  під час укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки.

 

Добір земельних ділянок державної чи комунальної власності

та підготовка лотів для продажу на земельних торгах

 

15. Організатор земельних торгів визначає перелік земельних ділянок державної  чи комунальної власності та/або прав на них, які виставляються на земельні торги окремими лотами. У переліку зазначаються місце розташування (адреса) земельної ділянки, її цільове призначення (функціональне використання), площа, кадастровий номер, умови продажу.

16. Добір земельних ділянок державної чи комунальної власності, у тому числі разом з розташованими на них об'єктами нерухомого майна (будівлями, спорудами) державної чи комунальної власності, які або права на які виставляються на земельні торги, здійснюється з урахуванням затверджених містобудівної документації та документації  із землеустрою, а також маркетингових досліджень, інвестиційної привабливості, звернень громадян та юридичних осіб щодо намірів забудови.

17. Підготовку лотів до проведення земельних торгів забезпечує організатор земельних торгів.

18. Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає:

а) виготовлення, погодження та затвердження в установленому законодавством порядку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі зміни цільового призначення земельної ділянки та у разі, якщо межі земельної ділянки не встановлені  в натурі (на місцевості);

б) державну реєстрацію земельної ділянки;

в) державну реєстрацію речового права на земельну ділянку;

г) отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки відповідно до Закону України «Про оцінку земель» у разі продажу на земельних торгах права оренди на неї;

ґ) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки відповідно до Закону України  «Про оцінку земель», крім випадків продажу на земельних торгах права оренди  на неї;

д) встановлення стартової ціни продажу земельної ділянки, яка щодо земель державної та комунальної власності не може бути нижчою за експертну грошову оцінку земельної ділянки;

е) встановлення стартового розміру річної орендної плати, який щодо земель державної та комунальної власності не може бути меншим розміру орендної плати, визначеного Податковим кодексом України;

є) встановлення стартової ціни продажу прав емфітевзису, суперфіцію земельної ділянки, яка щодо земель державної чи комунальної власності не може бути нижчою  за ринкову вартість відповідного права, визначену шляхом проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок;

ж) визначення виконавця земельних торгів, дати та місця проведення земельних торгів.

19. Фінансування підготовки лотів до проведення земельних торгів здійснюється організатором земельних торгів або їх виконавцем відповідно до договору між ними.

Витрати, здійснені організатором земельних торгів або їх виконавцем на підготовку лотів до проведення земельних торгів, відшкодовуються переможцем земельних торгів  за кожним лотом.

 

Підготовка до проведення та порядок проведення земельних торгів

 

20. Організатор земельних торгів не пізніше десяти робочих днів після підписання договору про проведення торгів передає, а виконавець земельних торгів приймає документи та матеріали на лот, зазначені у частині четвертій статті 136 Земельного кодексу України.

21. Документація щодо кожного лота оформляється виконавцем земельних торгів  в окрему справу і після закінчення торгів передається покупцеві.

Із зазначених документації та матеріалів виконавець земельних торгів формує інформаційну картку на лот.

22. Виконавець земельних торгів після отримання документів та матеріалів на лот забезпечує опублікування на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (Держгеокадастр України), інформації оголошення про проведення земельних торгів.

23. В оголошенні зазначаються за кожним лотом:

а) найменування організатора земельних торгів;

б) місце розташування, площа земельної ділянки та її кадастровий номер;

в) цільове призначення, а для містобудівних потреб - також види використання;

г) умови договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису, який укладається на земельних торгах;

ґ) стартова ціна продажу земельної ділянки або стартовий розмір річної плати  за користування земельною ділянкою;

д) містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки для земельних ділянок, призначених для цілей, пов'язаних із забудовою;

е) місце і час проведення земельних торгів;

є) розмір реєстраційного та гарантійного внесків, які сплачуються учасниками, порядок їх сплати;

ж) номери рахунків виконавця земельних торгів, відкритих у банку для сплати реєстраційного та гарантійного внесків;

з) найменування та адреса виконавця земельних торгів, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з документами на лот;

и) текст договору, що пропонується укласти на торгах, без визначення ціни  та зазначення особи покупця (орендаря);

і) сума витрат (видатків), здійснених на підготовку лота до продажу, організацію  та проведення земельних торгів, що підлягає відшкодуванню переможцем земельних торгів.

При розміщенні оголошення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, воно має містити фотографічні зображення земельних ділянок, копії документів та матеріалів на лот.

24. Земельні торги проводяться не раніше 30 днів та не пізніше 90 днів після оприлюднення оголошення.

25. Особа, яка бажає взяти участь у земельних торгах, не пізніше ніж за три робочі дні до їх проведення подає виконавцю земельних торгів:

Для юридичних осіб:

- заява про участь у земельних торгах;

- належним чином завірені копії установчих документів (установчий акт, статут  або засновницький договір, положення);

- інформація про найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний  код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України; 

- належним чином завірена копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (станом на день подання заяви про участь у земельних торгах);

- інформацію про державу, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання засновники (учасники) юридичної особи, у статутному (складеному) капіталі якої є частка іноземного капіталу або інформація про іноземних юридичних  осіб - найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована юридична особа;

- належним чином завірена копія протоколу загальних зборів учасників  про призначення керівника юридичної особи – учасника земельних торгів;

- належним чином завірена копія наказу про призначення керівника юридичної особи – учасника земельних торгів;

- належним чином завірена копія документа, що посвідчує особу керівника юридичної особи – учасника земельних торгів;

- належним чином завірена копія або оригінал протоколу юридичної особи  про прийняте рішення щодо участі у земельних торгах, надання повноважень представнику юридичної особи на участь у торгах, у разі наявності у керівника (підписанта) грошового обмеження щодо розміру укладення угод та договорів зазначити про зняття обмежень або залишення їх;

 - належним чином завірена копія або оригінал розрахункового документа, виписка з рахунку щодо сплати гарантійного внеску за лот; 

- належним чином завірена копія або оригінал розрахункового документа, виписка  з рахунку щодо сплати реєстраційного внеску за участь у земельних торгах;

- представник юридичної особи подає також документи, що підтверджують право діяти від імені учасника торгів (із визначеним колом повноважень представника щодо подання документів на участь у земельних торгах, підписання протоколу земельних торгів, підписання договору оренди землі, угоди про умови участі у земельних торгах та вчинення інших дій пов’язаних з участю у земельних торгах);

- належним чином завірена копія документа, що посвідчує особу представника -  юридичної особи– учасника земельних торгів;

- виписка з банку про відкритий розрахунковий рахунок юридичної особи учасника земельних торгів. 

Для фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців, іноземних громадян та осіб  без громадянства:

- заява про участь у земельних торгах;

- прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті) фізичної особи – підприємця;

- фізичні особи, які не є підприємцями, подають копію довідки про присвоєння  їм реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків) або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку у паспорті);

- для іноземних громадян та осіб без громадянства - прізвище, ім'я та по батькові, громадянство (підданство) іншої держави, постійне місце проживання в країні, громадянином (підданим) якої є особа;

- представник фізичної особи подає також документи, що підтверджують право діяти від імені учасника торгів;

- належним чином завірена копія документа, що посвідчує особу представника фізичної особи;

- належним чином завірена копія або оригінал розрахункового документа щодо сплати гарантійного внеску за лот; 

- належним чином завірена копія або оригінал розрахункового документа щодо сплати реєстраційного внеску за участь у земельних торгах.

Копії засвідчуються у відповідності до вимог типової інструкції з діловодства.

Сплата реєстраційних та гарантійних внесків та подача заяв з додатками на участь у земельних торгах приймаються Виконавцем не пізніше, чим за одну годину  до закінчення робочого дня, що є останнім для подачі документів на участь у земельних торгах.

26. У разі якщо при перевірці поданих особою, яка бажає взяти участь в земельних торгах документів виявлено, що вони не відповідають вимогам ч. 7 ст. 137 Земельного кодексу України та пункту 25 цих Правил, відповідальною особою за організацію проведення земельних торгів того ж дня готується лист про відмову у реєстрації особи, як учасника земельних торгів та видається наручно, або надсилається поштою претенденту на участь у земельних торгах.

Сплачені претендентом на участь у земельних торгах реєстраційні та гарантійні внески підлягають невідкладному поверненню на розрахунковий рахунок вказаний у заяві на участь у земельних торгах та /або на відкритий рахунок претендента, інформацію про який він додав згідно п. 25 цих Правил.

27. У разі, якщо при розгляді документів претендентів на участь у земельних торгах виявлено невідповідності вимогам чинного законодавства України, що виходять за межі  ч. 7 ст. 137 Земельного кодексу України та п. 25 цих Правил, відповідальна особа за організацію та проведення земельних торгів передає подані претендентом на участь у земельних торгах документи на розгляд комісії у складі відповідальних осіб за організацію та проведення земельних торгів та начальника юридичного відділу. Якщо комісія дійде висновку щодо відсутності підстав у реєстрації претендента на участь у земельних торгах – приймається Рішення про відмову у реєстрації претендента на участь у земельних торгах та зазначає перелік підстав для відмови в реєстрації претендента на участь в земельних торгах.

Рішення про відмову у реєстрації претендента на участь у земельних торгах підписується всіма членами комісії та того ж дня видається наручно, або надсилається поштою претенденту на участь у земельних торгах. Сплачені претендентом на участь у земельних торгах реєстраційні та гарантійні внески підлягають невідкладному поверненню на розрахунковий рахунок вказаний у заяві на участь у земельних торгах та /або на відкритий рахунок претендента, інформацію про який він додав згідно п. 25 цих Правил.

28. У разі, якщо документи відповідають вимогам законодавства України, Виконавець земельних торгів приймає документи в учасників - фізичних осіб та представників учасників - юридичних осіб та пропонує до узгодження і підписання Угоду про умови участі у земельних торгах.

Відповідальна особа за організацію та проведення земельних торгів після отримання та опрацювання документів, зазначених у п. 25 цих Правил, заносить до книги реєстрації учасників торгів порядковий номер учасника і номер лота, який він виявив бажання придбати та видає учаснику (його представнику) довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку, узгоджує та підписує з учасником земельних торгів Угоду про умови участі у земельних торгах. Вхідний квиток, інформаційну картку на лот, картку учасника (із зазначенням на зворотному боці умов проведення торгів) видається в день зазначений у довідці про отримання документів, але не пізніше дня проведення торгів.

До книги реєстрації учасників земельних торгів вноситься інформація, зазначена  в п. 25 цих Правил, а також:

а) для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

б) для юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України,  - найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, для юридичних осіб, у статутному (складеному) капіталі яких є частка іноземного капіталу, - також інформація про державу, в якій зареєстровані або мають постійне місце проживання іноземні засновники (учасники);

в) для іноземних громадян та осіб без громадянства - громадянство (підданство) іншої держави, прізвище, ім'я та по батькові, постійне місце проживання в країні, громадянином (підданим) якої є особа; для іноземних юридичних осіб - найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована така юридична особа.

Інформація про особу учасника (його представника), що міститься в поданих ним документах, не підлягає розголошенню, крім випадків, установлених законом.

29. У день проведення торгів виконавець реєструє присутніх учасників. Учасник (його представник) зобов'язаний пред'явити паспорт. Після цього виконавець видає учаснику табличку з номером.

Реєстрація починається за три години та закінчується за 20 хвилин до початку торгів.

Незареєстровані особи до участі у торгах не допускаються.

30. Форми заяви про участь у торгах, довідки про отримання документів виконавцем земельних торгів, книги реєстрації учасників торгів, вхідного квитка, інформаційної картки на лот та картки учасника торгів затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин.

31. Під час проведення торгів мають право бути присутніми та здійснювати звукозапис і відеозйомку процесу проведення торгів представники засобів масової інформації та громадських об'єднань.

За рішенням ліцитатора під час торгів за певним лотом у залі можуть бути присутні учасники, які не беруть участі в торгах за цим лотом, а також особи, які не є учасниками,  за запрошенням організатора земельних торгів.

32. Особам, які не є учасниками торгів за конкретним лотом, забороняється втручатися у торги в будь-який спосіб, вчиняти дії, спрямовані на умисне створення перешкод для проведення торгів (пересуватися по залу та голосно розмовляти без дозволу ліцитатора, відвертати увагу учасників).

33. Ліцитатор для усунення порушень та відновлення порядку має право:

- усно попередити учасника чи запрошену особу про необхідність припинення порушень, але не більше одного разу за кожний вид порушення;

- вимагати від учасника чи запрошеної особи залишити зал торгів за неодноразове порушення порядку проведення торгів;

- тимчасово припинити проведення торгів та оголосити перерву в разі порушення учасниками правил проведення торгів.

34. Земельні торги починаються з оголошення ліцитатором порядку їх проведення.

35. Лот виставляється на торги за наявності не менш як двох зареєстрованих учасників.

36. Ліцитатор оголошує номер лота, зазначений в інформаційній картці, місце розташування, розмір, цільове призначення земельної ділянки та можливі види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель, а також стартову ціну лота.

37. Торги починаються з оголошення ліцитатором стартової ціни одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга), якщо один або більше учасників сповістили про готовність придбати лот.

38. Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни ніхто з учасників не висловив бажання придбати лот за ціною, оголошеною ліцитатором,  лот знімається з продажу на цих торгах.

У разі якщо про готовність придбати лот за стартовою ціною сповістили не менш  як два учасники, ліцитатор збільшує стартову ціну на крок торгів з подальшим послідовним збільшенням ціни.

Значення кроку торгів встановлюється організатором у розмірі до 5 відсотків стартової ціни земельної ділянки, або до 0,5 відсотка стартової плати за користування земельною ділянкою (оренди, суперфіцію, емфітевзису) у разі продажу права на неї.

39. У ході торгів учасники повідомляють про намір придбати лот за оголошеною ліцитатором ціною у два способи: підняттям таблички з номером, повернутим  до ліцитатора, що засвідчує прийняття ціни, запропонованої ліцитатором (прийняття пропозиції ціни без голосу), або підняттям таблички з одночасним оголошенням своєї пропозиції стосовно ціни лота, яка має бути більшою, ніж названа ліцитатором ціна, щонайменше на один крок торгів і обов'язково кратною кроку торгів (пропозиція ціни  з голосу).

Якщо запропонована учасником ціна перевищує оголошену ліцитатором ціну, ліцитатор називає номер учасника і повідомляє про його пропозицію.

У разі якщо ціна, запропонована з голосу одним із учасників, більша за ціну, оголошену ліцитатором, але не кратна кроку торгів, ліцитатор трактує таку пропозицію  як згоду учасника збільшити ціну на відповідну кількість кроків торгів, називає номер цього учасника і запропоновану ним ціну, кратну кроку торгів.

Якщо учасник підняв табличку та оголосив ціну, меншу за оголошену ліцитатором або попереднім учасником, ліцитатор повторює свою ціну або ціну попереднього учасника, вважаючи підняття таблички учасником, який запропонував меншу ціну, за згоду прийняти ціну, яку назвав ліцитатор або попередній учасник. Після цього ліцитатор оголошує наступну ціну, збільшену на крок торгів.

Мовчання учасника, який першим підняв табличку з номером після оголошення ліцитатором ціни, трактується як згода учасника на запропоновану ліцитатором ціну. Після цього ліцитатор називає номер учасника, який першим підняв табличку, і оголошує наступну ціну, збільшену на крок торгів.

У разі якщо після оголошення запропонованої ліцитатором ціни одночасно декілька учасників піднімають свої таблички з номером (прийняття пропозиції ціни без голосу), ліцитатор називає нову ціну, збільшену на крок торгів, не оголошуючи номерів учасників до того моменту, коли будь-який з них не оголосить свою ціну або ліцитатор не визначить, який з учасників підняв табличку першим під час чергового збільшення оголошеної ліцитатором ціни.

Якщо під час послідовного збільшення ціни ліцитатором одночасно декілька учасників залишають свої таблички піднятими, ліцитатор у будь-який момент на свій розсуд може запропонувати їм оголосити свою ціну і після першого оголошення одним  з учасників своєї пропозиції назвати номер учасника, який оголосив пропозицію, а також ціну, запропоновану таким учасником, а потім оголосити наступну ціну, збільшену на крок торгів.

У разі якщо два або більше учасників одночасно погодилися з оголошеною ціною, але не погодилися з наступною ціною, збільшеною на крок торгів, ліцитатор може оголосити про зменшення кроку торгів і назвати наступну ціну, збільшену на новий крок торгів. Якщо після цього ніхто з учасників не висловить бажання придбати лот  за оголошеною ліцитатором останньою ціною, ліцитатор може запропонувати їм оголосити свою ціну. Після оголошення одним з учасників своєї пропозиції ліцитатор називає номер учасника, який оголосив пропозицію, а також запропоновану ним ціну. Інші учасники можуть запропонувати лише вищу за оголошену ціну, яку ліцитатор оголошує разом з номером учасника і збільшує на наступний крок.

У разі якщо протягом трьох хвилин після триразового повторення останньої ціни  не запропонована вища ціна, ліцитатор закінчує торги за лотом одночасно з ударом аукціонного молотка (гонга) та проголошенням слова «Продано», називає ціну продажу лота за останньою найбільшою ціною, за якою виявлено намір придбати лот, номер переможця і викликає його для підписання протоколу, який ведеться під час торгів.

40. Переможець, який відмовився від підписання протоколу, позбавляється права  на подальшу участь у торгах з продажу цього лота. До протоколу вноситься запис про відмову переможця від його підписання. У такому разі протокол підписується ліцитатором та представником організатора земельних торгів у день проведення торгів.

За наявності інших учасників, які виявили бажання придбати зазначений лот, ліцитатор відновлює торги за цим об'єктом у день проведення торгів. За умови відсутності таких учасників лот виставляється на повторні торги.

41. Після закінчення торгів за кожним лотом ліцитатор має право оголосити перерву на 15 хвилин.

42. У процесі проведення торгів виконавець веде протокол, у якому зазначаються номер лота, стартова ціна та ціна продажу лота, відомості про переможця, номери рахунків, на які переможець повинен внести кошти за придбаний лот. У разі потреби до протоколу може вноситися й інша інформація. Протокол підписується переможцем, ліцитатором та організатором земельних торгів або його представником негайно після закінчення торгів за лотом у двох примірниках.

Один примірник протоколу видається переможцю.

43. Ліцитатор оголошує про завершення земельних торгів після підписання протоколу торгів.

44. Договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки між організатором земельних торгів і переможцем торгів укладається безпосередньо в день проведення торгів, крім випадків, передбачених частиною двадцять дев'ятою цієї статті.

У разі придбання переможцем кількох лотів договір укладається окремо на кожний з них.

45. Укладений договір купівлі-продажу земельної ділянки нотаріально посвідчується.

Для посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки нотаріусу подається протокол торгів з інформацією про земельну ділянку, відповідальність за достовірність якої покладається на організатора земельних торгів.

46. Право на земельну ділянку, набуте за результатами проведення торгів, підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законом.

47. Гарантійний внесок, сплачений переможцем до початку торгів, зараховується  до купівельної ціни.

48. У разі продажу земельної ділянки державної чи комунальної власності або права на неї (оренди, суперфіцію, емфітевзису) виконавець земельних торгів протягом семи банківських днів після закінчення торгів перераховує суму гарантійного внеску, сплаченого на його рахунок переможцем, на відповідні рахунки органів місцевого самоврядування за місцем розташування лота, що відкриті в органах центрального органу виконавчої влади, утвореного для реалізації державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для зарахування надходжень від продажу земельних ділянок або прав на них.

49. У разі визнання переможцями торгів осіб, зазначених у статті 129 Земельного кодексу України, договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення укладається після отримання погодження Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України про продаж земельних ділянок цим особам у випадках і в порядку, встановлених законом. У разі відмови Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України у такому погодженні торги за таким лотом вважаються такими, що не відбулися.

50. На торгах зобов'язаний бути присутній організатор земельних торгів або його представник, уповноважений укладати від імені організатора земельних торгів договір купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, яка або право на яку виставляється на земельні торги.

51. Ціна продажу земельної ділянки, плата за користування земельною ділянкою, право користування якою набуто на торгах, а також сума витрат, здійснених організатором або виконавцем земельних торгів на підготовку лота до продажу, підлягають сплаті переможцем земельних торгів не пізніше трьох банківських днів з дня укладення відповідного договору.

52. Винагорода виконавцю земельних торгів сплачується переможцем земельних торгів протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту підписання протоколу земельних торгів.

 

 

Встановлення результатів торгів

53. Земельні торги за лотом вважаються такими, що відбулися, після укладення договору купівлі-продажу, оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки.

54. Земельні торги можуть бути скасовані або визнані такими, що не відбулися,  чи їх результати можуть бути анульовані.

Земельні торги до їх проведення скасовуються організатором земельних торгів у разі надходження до нього документів, які тягнуть за собою внесення змін до землевпорядної та землеоціночної документації на земельну ділянку або встановлення заборони на її відчуження чи передачу в користування.

Повідомлення про скасування торгів не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення підлягає оприлюдненню в тому самому порядку, що й оголошення про проведення торгів.

У разі скасування торгів організатор земельних торгів у десятиденний строк після прийняття рішення про скасування торгів відшкодовує виконавцю земельних торгів фактично здійснені витрати на підготовку до їх проведення, але не більше максимальної суми винагороди, що встановлена частиною шостою статті 135 Земельного кодексу України, а виконавець земельних торгів повертає учасникам сплачені ними реєстраційні  та гарантійні внески не пізніше п'яти банківських днів з дати скасування.

Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, у разі:

а) відсутності учасників або наявності тільки одного учасника (крім проведення повторних торгів);

б) якщо жоден з учасників не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота;

в) відмови переможця від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів.

Рішення про визнання торгів такими, що не відбулися, приймається виконавцем земельних торгів у день їх проведення.

Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, також у випадку, зазначеному в частині двадцять дев'ятій статті 137 Земельного кодексу України.

55. Результати торгів анулюються організатором земельних торгів у разі відмови переможця від укладення договору купівлі-продажу або договору оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки, а також у разі несплати переможцем в установлений строк належної суми за придбаний лот.

Рішення про анулювання торгів приймається організатором земельних торгів  у п'ятиденний строк після виникнення підстави для анулювання.

У разі прийняття рішення про анулювання торгів гарантійні внески не повертаються:

а) всім учасникам, якщо жоден з них не запропонував ціну, вищу за стартову ціну лота;

б) учаснику, який був відсторонений від участі в торгах ліцитатором за неодноразове порушення порядку проведення торгів;

в) переможцю, який відмовився від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів;

г) переможцю у разі несплати ним в установлений строк належної суми за придбаний лот;

ґ) переможцю, який відмовився від укладення договору купівлі-продажу  або договору оренди, суперфіцію, емфітевзису земельної ділянки.

56. У разі якщо торги не відбулися або їх результати анульовано, повторні торги можуть бути проведені не раніше ніж через місяць і не пізніше ніж через шість місяців  з дня проведення попередніх земельних торгів.

Повторні торги проводяться у порядку, встановленому для проведення торгів.  До участі у повторних торгах не допускаються переможці попередніх торгів,  які не сплатили в установлений строк належної суми за придбаний лот чи відмовилися від підписання протоколу із зазначенням результатів торгів.

Якщо торги визнано такими, що не відбулися, з підстави наявності лише одного учасника і для участі у повторних торгах зареєстрований лише той самий учасник, він має право придбати земельну ділянку або набути право користування (оренди, суперфіцію, емфітевзису) нею за стартовою ціною, визначеною відповідно до частини четвертої статті 136 Земельного кодексу України.

 

Оприлюднення результатів земельних торгів

 

57. Виконавець земельних торгів подає Організатору земельних торгів не пізніше п’яти робочих днів після проведення торгів повідомлення про результати проведенних земельних торгів та відеозапис торгів для розміщення їх на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Виконавець земельних торгів у повідомленні про результати проведених земельних торгів зазначає:

1) місця розташування, розміру земельної ділянки та її кадастрового номера;

2) ціни продажу земельної ділянки або розміру річної плати за користування земельною ділянкою, визначених за результатами торгів;

3) строку користування земельною ділянкою (у разі продажу права оренди, суперфіцію, емфітевзису);

4) цільового призначення земельної ділянки.